Pozitív megerősítés: jutalom, növeli a válaszgyakoriságot! Büntetés: csökkenti a válaszgyakoriságot, fontos az alternatíva, agresszióhoz vezethet! Negatív megerősítés: averzív inger, megszűnése: növeli a válaszgyakoriságot!

Az allergia az immunrendszer egy túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet részéről.

Ha benne vagy az elképzelt képben, asszociált állapotba kerülsz. Ilyenkor az eseményeket egyes szám első személyben látod, hallod, érzed. A saját szemeden keresztül érzékeled a környezetet.

Az a folyamat, amikor átértelmezünk és átértékelünk egy tapasztalatot. Az átkeretezés során megváltozik az élménnyel kapcsolatos nézőpontunk. Az átkerezés azon a feltételézesésen alapul, hogy minden viselkedés hasznos valamilyen helyzetben. Azt keressük meg, amikor egy bizonyos viselkedésnek mi a pozitív szándéka.

Az attitűdök olyan értékelő beállítódások, viszonyulási minták, amelyek a múlt tapasztalatait foglalják egybe. Magukba foglalhatnak érzelmi reakciót, véleményt, de választási preferenciát is.

Minden, ami hallással kapcsolatos.

Valamitől el.
Alaptörvények, alapfeltételezések.
Egy önmagunkkal, önmagunkban folytatott belső diskurzus.
A személyiségen belüli érzések, történesek közötti kölcsönhatások, azok összhangja, vagy disszharmóniája.
Korai életszakaszban (az első hat hétben) rögzülő viselkedésminták.
A neurofeedback, más szóval EEG biofeedback, egy visszajelzés arról, hogy agyunk hogy működik.
Az egyik NLP tecnika, melynek alkalmazása során megváltoznak a folyamatosan jelentkező egymásra hasonlító negatív érzések. Az első traumatikus élményhez a szükséges erőforrás hozzárendelésével érjük el a pozitív változást. Ezt a technikát az NLP Practitioner tanfolyamon tanulhatod meg!
Lebontás a részletek irányába.Lebontás a részletek irányába. Például: egy folyamat részeire bontása!
A horizontális chunking két iránya, amelynek során hasonló példákat keresünk az információ adott szintjén (részletes, vagy globális). Ez lehet: metafóra, hasonlat, más példa ugyanarra a dologra, összehasonlítás, stb.
A részletektől a globális egység irányába haladni. Ilyen például az: Álltalánosítás Valaminek a nagyobb halmaza, amibe beleillik Nagyobb egység, aminek a részét képezi a dolog
Valamely esemény kisebb, vagy nagyobb egységekre történő tagolása. Illetve rendszer szemlélet szerint valamit egy dolog részeként, vagy részek összességeként tekinteni!
Rögzítések összeolvasztása
Azok a célok, amelyek vagy teljesülnek, vagy nem. Nincsenek részeredmények. Például, hogy valakit felvesznek-e egy bizonyos iskolába.
Olyan kérdések, amelyekre igen, vagy nem lehet a válasz. Például: Megcsináltad a házifeladatot? Igen / Nem Ezt a nyelvtanban “eldöntendő kérdés” -nek is hívják.
A logikai szintek ábrázolása piramis-szerkezetben.
A kreativitás stratégiája, melyet Robert Dilts fejlesztett ki. Három pozícióból vizsgálod az elérni kívánt célt Álmodó Megvalósító és Kritikus nézőpontból.
Ha nem vagy benne az elképzelt képben, disszociált állapotba kerülsz. Ilyenkor az eseményeket egyes szám harmadik személyben látod, hallod, érzed. Nem a saját szemeden keresztül érzékeled a környezetet (önmagadra, mint más személyre tekintesz).
Az az állapot, amikor valaki befelé figyel: előhívja az emlékeit vagy belső képeket alkot. Ld. még: uptime.
A disszociált állapot egy következő dimenziója. Harmadik személyként tekintesz arra a személyre, aki a disszociált állapotból tekint rád.
Életünk, mint egy torta felosztása hat fő területre (szeletre): Munka; Kapcsolatok; Emocionális és testi egészség; Szórakozás, kaland; Másokkal való törődés; Spirituális harmónia. Ezen részek szerint csoportosítjuk a technikában az élményeket.
Bizonyos belső folyamatok felfedezése, azonosítása. Az NLP Modellezés egyik részfolyamata.
Valamilyen tételt a vizsgálat előtt igaznak fogadunk el.
Azon tulajdonságok összessége, amelyeket a személy magára nézve igaznak tart.
Az ismeretelmélet (más néven episztemológia) a megismerés feltételeit, határait kutató tudomány. A megismerés módszereit próbálja meghatározni, a tudományok alapjaival foglalkozik. Azt szeretné meghatározni, hogy mi a tudás, illetve, hogy mi a tudás megszerzésének legbiztonságosabb útja. Témájába a megismerés szubjektuma és objektuma egyaránt beletartozik.
Erőforrásnak nevezzük azt a személyiségen belüli tőkét, ami pozitív jelenléténél fogva biztosítja az ember életerejét, hitét saját magában.
Olyan mentális állapotban lenni, amikor a kitűzött célt saját erőből képesek vagyunk megvalósítani.
Azok a dolgok, amik fontosak nekünk. Nagyrészt ezek az értékek határozzák meg a cselekvéseinket.
Az érzékszervek kiélesedett állapota. Minél többet meglátni, meghallani, tapintani, izleni, szagolni. Egyike az NLP tartópilléreinek.
Az emberi viselkedés kívülről látható megnyilvánulásai, például testbeszéd, hang. Ld. még: mélystruktúra
Az egyedi élet folyamán kialakult reflex, amely akkor jön létre, ha egy adott feltétlen reflexet kiváltó ingerrel azonos időben az idegi központot egy másik, olyan inger is éri, amely a feltétlen reflex szempontjából közömbös. Pl. a táplálék felvételekor a szájüregben és a nyelven levő recept orok a kém. ingert továbbítják és megindul a nyálelválasztás. A táplálék szagingere egy bizonyos idő múltán ugyanúgy, mint az ízérzékelés, elindítja a nyálelválasztást. Mest. (laboratórium i) körülmények között más típusú ingerek, pl. kutyák esetében fénynek, hangnak, etetés előtti alkalmazása az élelem szagához hasonlóan kialakítja a feltételes reflexet. Többszöri ingertársítás után a közömbös inger egymagában is képes a feltételes reflex kiváltásához. A feltételes reflex kiépítése folyamán a feltétlen ingert megerősítő ingernek nevezik. A feltételes reflex időleges jellegű, ha a megerősítő inger elmarad, a feltételes reflex kialszik.
Veleszületett reflexműködés; a megfelelő inger hatására a szervezetet előzőleg ért ingertől közvetlenül, változatlan egyformasággal bekövetkezik. Pl. a táplálék kémiai ingere az ízérző receptorokon keresztül mindig elindítja a nyálelválasztást. A feltétlen reflexek fajon belül öröklődnek. (öröklött viselkedésformák, ösztön)
Egy személy aktuális testi és lelki állapota állandóan leolvasható. Ilyenkor az adott személy “fiziológiáját” szemléljük (pl.: arc, mimika, testtartás, légzés, gesztikuálció, mozdulatok stb.).
Félelem valamitől.
Két szó, vagy mondatrész, amelynek hangzása megegyezik, írott formában azonban a különbség közöttük egyértelmű.
Előrelépés a jövőbe, az elért változások működésének tesztelése egy jövőbeni állapotban.
Olyan tanulási mód, amellyel nem csak ismereteket szerzünk, hanem az új ismeret összeadódik az addigi ismeretekkel és együtt új ismereteket alkotnak. A tanulás tanulása. Előszőr azt tanuljuk meg, hogy hogyan tudunk valamit könnyen megtanulni, aztán kezdjük el a tartalmi tanulást.
Amikor azt feltételezzük, hogy pontosan tudjuk más ember gondolatát.
Minden, ami az ízleléssel kapcsolatos.
“Réteges” közlés. Mint a hagyma egy-egy rétege, úgyanúgy szintekre bontva építjük fel a mondanivalónkat (a legbelső szint jelenti a lényeget.) Szuggesztív kommunikációs technika.
Inger nélkül keletkező érzékelés, észlelés, amely hasonlít a valódi érzékeléshez, és valóságnak tűnik. Ritkább esetben a transzállapot egyik jele is lehet.
Erickson egyik leghíresebb indukciója, amelyet misztikusságának köszönhetően a legtöbben félreértelmeznek. Fontos eleme a kéz folyamatos érintése. Komplexitásának köszönhetően sok tapasztalatot és nagy figyelmet igényel.
Amikor valaminek egy bizonyos tulajdonságát egy ismert dologhoz hasonlítjuk. Pl. “piros mint az alma” vagy “hatalmas, mint egy elefánt”. Ld. még: Metafóra, Chunk Sideways
Olyan NLP technika melyben a nemkívánt viselkedést megszüntetjük, felváltjuk kívánt viselkedéssel. Lényege, hogy felfedezzük a viselkedést kiváltó részt! Ld. még: Rész
Hipnózissal történő terápiás gyógyítás.
A hipnózis szó görög eredetű, a hypnos (alvás) szóból származik, mert először úgy vélték, hogy egy alvásszerű állapotról van szó. A hipnotizáló személyt hipnotizőrnek nevezik. Ha egy személy saját magát hipnotizálja, akkor önhipnózisról, vagy autohipnózisról beszélnek, egyébként heterohipnózisról van szó. Így indukálja a hipnotizőr a hipnotikus állapotot. A végén a hipnózis alanya felébred. A hipnózis folyamán az alany szóbeli utasításokat, szuggesztiókat kap, amik a hipnózis után is működhetnek. Ez a poszthipnotikus szuggesztió. A hipnózis fogalmára nem adható egyértelmű definíció, ugyanis a hipnózist kutató – vagy éppenséggel praxisukban alkalmazó – szakemberek körében (legalább) két ellentétes nézőpont uralkodik a jelenség lényegét illetően. Az egyik értelmezés szerint a hipnózis egy sajátos állapot, nevezetesen egy a módosult tudatállapotok közül. A másik megközelítés ezzel szemben a két résztvevő – a hipnotizőr és a hipnotizált – kapcsolatára helyezi a hangsúlyt, és nem fogadja el azt a hipotézist, hogy a hipnózis önálló állapot volna. A szabatos szóhasználatot tovább nehezíti az a tény, hogy – az „állapot versus kapcsolat” elméleti dilemmán túlmenően – gyakran alkalmazzák a „hipnózis” szót a hipnózis gyakorlati felhasználásra, a hipnoterápiára is.
Önmagunkról, másokról, a világról olyan általánosítások, amelyek életünk irányelveivé váltak.
A logikai szintek középpontja. Identitás, misszió: vagyis: “Mi az én küldetésem?” , “Ki vagyok én?”
Amikor Milton nyelvi szöveget használunk, beépíthetünk idézeteket is.
Úgy fejezünk ki egy üzenetet, mintha az nem tőlünk, hanem mástól származna.
A transz állapot egyik jele. Nem tudjuk mérni és kezelni az időt.
Olyan NLP Modellezési folyamat, amelyben a modellező a lehető legjobban leutánozza a modellezettet. A beleképzeli a helyébe magát és úgy cselekszik, ahogy mintha Ő maga lenne a modellezett. Nem külső megfigyelője a modellezettnek (Lásd: Explicit modellezés)! Ld. még: New Behavior Generator
Bevésődött élmény.
Amikor valakinek a szavai, tettei, egyéb megnyilatkozásai nem állnak összhangban egymással. Más szóval: nem hiteles. Ld. még: kongruencia.
Folyamat, amely során a begyűjtött új stratégiákat, viselkedést működésbe hozzuk.
NLP technika. Egy cél eléréséhez szükséges átgondolt rendszer, amely a célt elérhetővé és ellenőrizhetővé teszi.
Annak a bemérése, hogy a partner az öt érzékszervi csatorna közül főként melyikben tárolja az emlékeit, élményeit.
Az izmok mozdulatlansága, merevsége.
A személyiség egyik jellemzője. A jártasság és készség szintjén történő ismeretelsajátítás és feladatmegoldás arányai, mértéke és automatizáltsága alapján jellemzi a személyiséget. A képesség nem az emberrel vele született, készen kapott valami, hanem az élet, a tevékenység során alakul ki, fejlődik. Ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a személyiség vele született, öröklött és szerzett adottságaival és hajlamaival, valamint a személyiség struktúrájának olyan összetevőivel, mint az emlékezés, az emocionális sajátosságok, a jellemvonások és az intellektuális tulajdonságok.
A tükrözés egyik formája, amikor a partner egyes jelzéseit valamely más kommunikációs csatornán tükrözzük. Például amikor egy étteremben egy felháborodott vendég nagy hangon és erősen gesztikulálva ad jelet nemtetszésének, mire a pincér sűrűn bólogatva kér elnézést, és máris pattan, hogy megoldja a problémát.
A kommunikációt befolyásoló előfeltételezések, attitűdök összessége, ami a résztvevő felek tetteinek sajátos értelmet ad. (Például ha leszúrnak valakit a színpadon, a nézőknek eszükbe sem jut a rendőrséget hívni. Ugyanez például egy bankfiókban egészen más reakciót váltana ki.)
Akár közeledik a személy, akár pedig távolodik, mindenképpen büntetést kap. A közeledésért verbálisan megerősítést kap, nonverbálisan pedig elutasítást.
A kommunikáció során sok információt kihagyunk, ezt nevezzük törlésnek. A Meta-nyelv technika segítségével ezekre a kihagyott információkra direkt módon tudunk úgy rákérdezni, hogy minél pontosabban megtudjuk a kihagyott mondanivaló lényegét.
Minden ami testi és lelki érzettel kapcsolatos, beleértve az érintést, hőérzetet, légzést is.
Tudatos, Megismerő
Belső feszültség, amit egy – eddigi tapasztalatunknak ellentmondó – új információ vált ki. Az a konfliktusos állapot, amelyet átélünk, miután olyan döntést hoztunk, amely korábbi véleményünkkel, érzelmeinkkel és értékeinkkel ellentmondásban áll.
Olyan határozószók a mondat elején, melyek a mondat további részéhez való viszonyunkat, érzéseinket fejezi ki. Pl.: SZERENCSÉRE megcsináltam a házifeladatot! SAJNOS már késő van! SAJNÁLATOS MÓDON elmentem a partyra! ÉRDEKES MÓDON eljött a lány!
Események és ingerek közti asszociáció.
Más szóval: hitelesség. Amikor mondanivalód összhangban áll előadásmódoddal, fiziológiáddal, öltözékeddel, tetteiddel, meggyőződéseiddel.
Azon meghatározó tényezők rendszere, amelyek az eseménynek jelentést adnak. Pl. időpont, személyek, hely stb.
Különböző lehetőségek összehasonlítása, mely alapján meghatározhatjuk egymáshoz viszonyított értéküket.
Negatív élmények és helyzetek semlegesítése vagy pozitív élménnyé alakítása, veszteség-élmény feldolgozásának módszere.
A korlátozó hiedelmek megakadályoznak abban, hogy valós képességeinknek megfelelően tudjunk cselekedni és élni.
A mikor, a hol, és a velünk együttélő emberek által alkotott keret. Ld. még Kontextus
A cselekedeteink, gondolataink hatása a környezetre, azok átfogó következményeivel való törődés.
A partnerre való ráhangolódás, alkalmazkodás (követés), majd annak elérése, hogy ő is rádhangolódjon, alkalmazkodjon hozzád (vezetés).
Az ember fő értékeinek a sorrendje.
Az ember egyénisége és a konkrét cselekvés közötti átmenetet ábrázoló modell. Szintjei: 1. Környezet 2. Magatartás 3. Képességek 4. Meggyőződések 5. Identitás 6. Transzcendens
Maslow szerint az emberi szükségletek egymásra épülnek, és fontosságuknak sorrendje van, vagyis mindaddig, amig egy “alacsonyabb” rendű szükséglet nincs kielégítve, addig a “magasabb” rendű szükségletek jelentősége alacsonyabb. Természetesen a sorrendben vannak kivételek (pl.: művészek).
Egy (bizonyos szempontból) káros viselkedés haszna az illető számára, ami miatt folytatja az adott tevékenységet. Például egy dohányosnak lehet nyereség a testében felszabaduló endorfin, mások társasága, egyenletesebb légzés stb. Sokszor azonban nehezebb megtalálni ezt a nyereséget. Ha egy nő folyton az őt kihasználó férfiakhoz vonzódik, az lehet például azért, mert élvezi az alárendelt helyzetet, vagy mert az illető az apjára emlékezteti. A terapeuták egyik feladata, hogy megtalálják ezt a másodlagos nyereséget, és valami mással váltsák ki.
Kilépés a transz állapotból, úgynevezett “szünet” a munka folyamatában.
A hátrányos viselkedéseink átformálása, adott helyzettel, személlyel kapcsolatos “negatív” érzelmeink átdolgozása és elengedése, tudatosítása a betegségeink üzeneteinek,a tünetek enyhítése és a teljes gyógyulás. Vagyis boldogabb létezés megélése nemkívánt viselkedés, érzés vagy reakció átalakítása révén.
Az emberi viselkedés belső, kívülről nem látható része, pl. céljaink, meggyőződéseink és minden, amit tudunk az emberi kapcsolatokról. Ezek együtt hozzák létre viselkedésünk látható, felszíni struktúráját. A kifejezés a nyelvészetből jön, ahol a felszíni struktúra jelenti egy állítás többféle alakját “piros az alma” vagy “az alma piros”, a mély struktúra pedig a közös jelentést (Noam Chomsky).
A mesék, metaforák alkalmazásával mélyebben hozzá tudunk férni a tudattalanhoz. A mesék hátán gyorsabban bemegy az információ, ez segíti a szuggesztív beszédet, és a tanulás folyamatát.
Kétféle jelentésben használják: 1. “valaminek a valamije” értelemben, például a metakommunikáció jelentése: a kommunikációról szóló kommunikáció 2. “valamiről” értelemben, amikor egy problémát egy szinttel magasabbról nézünk. Például ha nem tudod megoldani a házifeladatot, és elkezdesz gondolkodni arról, hogyan is javíthatnál a módszeren, amivel meg akarod oldani. Az NLP-ben mindkét jelentés előfordul. Eredete: a görög meta-, azaz “túl” előtagból.
Külső szemlélő, bevonása, amely pártatlan, kognitív tanácsokat ad a munka folytatásához. Megfigyelő helyzet, amelyből objektívan látjuk a folyamathoz.
Viszonyulások a célokhoz és a problémákhoz, a kapcsolatokhoz, az időhöz, az információ-feldolgozáshoz.
A Meta-nyelv technika arra való, hogy a partner kommunikációjából minél több információt megtudjunk célirányos kérdések feltevésével.
Összevont hasonlat, ami során az egyik szót a másik tulajdonságaival ruházzuk fel. Például “csillagszemű juhász”, vagy “börtönéből szabadult sas lelkem”. Az allegória is a metafora egyik formája: “Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő: fellép s lelép. S mindenkit sok szerep vár életében.” Ld. még metonímia.
Olyan NLP technika, meglyben más emberek pozíciójából vizsgáljuk saját magunkat.
A Milton-modell segítségével a transz állapot erősíthető, ami a tudattalanhoz való hozzáférést segíti.
A partnerrel szembemenő működést jelent. Ez nem rossz szándékból történik, és ha valaki így működik, akkor ugyanezzel a működéssel könnyen ki lehet építeni a partnerrel a bizalmat, illetve el lehet érni az együttműködést, csak óvatosan érdemes alkalmazni ezt. Pl. “Én nem írom meg a házi feladatot!” – “Én sem! Inkább kigondolom, aztán írom le.”
Olyan szavak használata, amelyek valami szükségszerűséget vagy a nyomatékosság bizonyos fokozatát fejezik ki. Pl.: Meg KELL csinálnom a munkát! el LEHET menni, ha nem tetszik!
Az öt érzékszervi csatorna: látás, hallás, érzékelés, szaglás, ízlelés.

Kivételesen pozitív élmény. Rögzítésre épülő NLP technika, melybe egy kivételesen pozitív élményhez teremjük meg a közvetlen hozzáférést. Ld. még: Rögzítés

Információ-átadási technika, amelynek segítségével az egyén úgy tud információt megosztani másokkal, hogy az a lehető legkönnyebben megjegyezhető legyen.

Olyan NLP technika, melyben új viselkedést alakítunk ki modellszemély segítségével. Ezt a technikát az NLP Practitioner tanfolyamon tanulhatod meg!

Richard Bandler legújabb fejlesztése: a Neuro Hipnotic Repatterning által megszerzett képességeink eddigi NLP-s és DHE-s ismereteink betetőzését jelentik.

Nyelvészeti kifejezés, amely egy igének elvont főnévvé, névszóvá való átalakításának folyamatát, illetve az így kapott főnév megnevezését jelenti. Pl. az összefügg igéből összefüggés lesz, vagyis egy folyamatból valamilyen dolog lett.

A teljes testnyelv, maga a fiziológia, amelyből leolvashatjuk a partner érzelmi állapotát.

Ökológiai vizsgálatot minden NLP technika végén csinálunk, ez arra jó, hogy teszteljük a partner érzéseit a változással kapcsolatban. Ha nem teljesen pozitív a fiziológia, addig folytatjuk a munkát, amíg a változás kielégítő nem lesz.

Minden, ami a szaglással kapcsolatos.

A reprezentációs rendszer egyik elemének használata, hogy utána a másik elemhez közelebb kerüljünk, úgy mint: előidézni egy eseményt képként, majd hallani az akkori hangokat.

Pozitív emlékek gyártása, amelyek már a múltban pozitív változást okoztak. Ezt a folyamatot felhasználva lehetséges a jelenben meglévő hiedelem megváltoztatása.

Érzékelés, érzet

1. pozíció a saját nézőpont. 2. pozíció a partner nézőpontja, 3. pozíció egy harmadik ismeretlen személy nézőpontja (meta pozíció).

Érzékszervi észlelésen alapuló szavak, amelyek valamely reprezentációs rendszer használatát jelzik.

Az NLP-ben a bizalomteli rokonszenv kapcsolat kialakítása.

Megélt tapasztalat, ami egy technika gyakorlásánál kiindulópont lehet.

A referencia index egy olyan viszonyítási alap, amelyhez egy tényleges dolog teljesítményét mérik.

A Reframing technika arra jó, hogy bármilyen rossz tulajdonságunkat, tapasztalatunkat, helyzetet át tudjunk keretezni, alakítani számunkra pozitív, segítő erőforrássá. Ez nem azt jelenti, hogy ezáltal a problémáink egycsapásra megszűnnek, hanem azt, hogy egy újfajta, nagyon pozitív hozzáállással tudunk átvészelni, átélni mindent.

Az az állapot, amikor az ember visszamegy szinte a gyerekkorba, gyerekként viselkedik. A transz egyik jele lehet, és akkor fordul elő, amikor az ember egy olyan élethelyzetbe kerül vagy idéz fel, ami gyerekkorában volt jellemző rá.

Az imprinting (bevésődés) a múlt egy olyan jelentős tapasztalata, amelynek során egy hiedelem, vagy hiedelmek egy csoportja alakult ki. Egy bevésődő élmény gyakran vonja maga után más jelentős élmények tudattalan szerepmodellezését. A reimprinting célja az, hogy megtalálja a hiedelem megváltoztatásához szükséges erőforrásokat és korszerűsítse a kialakult szerepmodelleket.

Hosszabb mondaton belül használjuk. Olyan esetről van szó, amikor a magyarban összetett mondatokat mondunk, s ahol a magyar valójában két kérdőmondatot használ. Mint az alábbiakban: Mit gondolsz, mikor keződik az előadás? Mit mondtál, hány éves?

Amikor egy kérdésbe vagy látszólag semleges környezetbe ágyazunk egy utasítást. Például “kinyitnád az ablakot?” vagy “amikor megengeded magadnak, hogy nagy levegőt végy és ellazulj, akkor nagy nyugalmat fogsz tapasztalni” Az utasításokat ki lehet emelni hanggal vagy egyéb jelzéssel (analogue marking). Az utóbbi példában három is volt: megengeded, nagy levegőt végy, ellazulj. Eredet: Milton Erickson.

Az NLP módszer rendszerben működik, az NLP technikák egymásra épülnek, és össze is függnek egymással. Amikor a Practitioner és a Master Practitioner tanfolyam véget ér, az NLP technikák egy rendszerben épülnek be készségszinten a tudásunkba. Így amikor az életben bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, az NLP egész tárából azt a momentumot tudjuk kiragadni, amelyik éppen szükséges a boldogulásunkhoz.

A Modalitások más néven, az öt érzékszervi csatornát nevezzük így.

Az NLP sok technikában dolgozik az egyén különböző részeivel, szándékaival.

Lelkiállapot tárolása feltételes reflex segítségével, melyet bármikor előhívhatunk. Például mindig amikor a beszélgetőpartnerünk jókedvű, megérintjük a kezét egy adott ponton. Ezután ha megérintjük ugyanazon a helyen, az érintés előhozza belőle ugyanazokat az érzéseket. Rögzíteni minden érzékszervvel lehet. Pl.:: milyen illata van egy régi ruhásszekrénynek? Vagy: mi a zenéje a James Bond filmeknek?

A Rögzítéseket lehet halmozni is, ez nagyon jó dolog. Az életünkből több pozitív emléket egyszerre felidézni és ezekhez bármikor hozzáférni, amikor a leginkább szükségünk van rá az egyik leghálásabb jelenség az NLP-ben.

Bármilyen rossz rögzítésünket a múltból ki lehet oltani egy sokkal nagyobb jó érzéssel, ha egyszerre megérintjük a rossz és a jó rögzítést a testünkön, azután a jót még érintve tartjuk. Viszlát rossz érzések!

Ezt a technikát alkalmazzuk, amikor semlegessé akarunk tenni egy rossz érzést egy jó érzés rögzítésével.

Annak a képessége, hogy az adott szituációhoz a legmegfelelőbb viselkedést vagy stratégiát válasszuk. Az NLP egyik előfeltételezése, hogy egy rendszerben mindig a legrugalmasabb elem játszik a legnagyobb szerepet. Általában minél tapasztaltabb valaki, annál többféle viselkedésmód közül választhat egy adott helyzetben, így annál rugalmasabb lehet. Sokszor van olyan is, hogy két véglet között helyezkednek el a lehetőségek. Például ha egy tanár mindig türelmes, akkor nem tud elég határozottan fegyelmezni, amikor kell. A rugalmasság segít abban, hogy mindig a helyzetnek megfelelően viselkedjünk.

Megtalálni és feloldani azokat a gátakat, amelyek az álmok megvalósítását megakadályozzák.Robert Dilts és Todd Epstin által kifejlesztett technika, mely a célok eléréséhez szükséges információk rendszerezését segíti elő. S (Symptom) – A problémával kapcsolatos tünetek C (Cause) – A mögöttesen meghúzódó elemek, amelyek a problémát okozzák O (Outcome) – A cél R (Resources) – Az erőforrás (elemei), amik hozzásegíthetnek a cél eléréséhez E (Effect) – Az ok, motiváció, amiért a cél el kívánjuk érni

S (Specific) – Pontosan meghatározott M (Measureable) – Mérhető A (Achievable) – Elérhető R (Realistic) – Reális T (Timed) – Időkeretbe van helyezve

Úgy dolgozunk egy cél elérésén, hogy egyszerre kezeljük az időt, a logikai szinteket és a 3 szemszögből való rátekintést.

Direkt kérdések enyhítése, finomítása a hanglejtés segítségével, vagy enyhítő szavak használatával. Pl.: MEGKÉRDEZHETEM, hogy hol jártál tegnap este?

Tudatosan különböző helyszíneket használunk különböző cselekvésekhez, hogy így egy bizonyos eseményt egy bizonyos helyhez kapcsolhassunk.

Egy technika arra, hogy nemkívánt szokásainktól megszabadulhassunk. Az NLP egyik legalapvetőbb technikája, melyben mentális képek kicserélésével érjük el a célt.

A szemmozgások elárulják, hogy az egyén az öt érzékszervi csatorna közül főként melyikben tárolja az emlékeit, élményeit. A szemmozgásból kiolvasható az is, hogy az egyén éppen emlékezetből beszél vagy épp kitalál valamit, ennek az egyik része a hazugság gyors felismerése.

Az NLP-ben gyakran használunk szimbólumokat. Egyénenként változik, hogy kinek milyen kép, hang, érzés vagy szimbólum tartozik egy negatív vagy pozitív élményhez. Ha a negatívokat kicseréljük pozitívra, akkor ezzel az érzés is jelentősen változik, így maga a negatív helyzet is pozitívvá alakul.

Több érzékszervi csatorna együttes használata a nyelvben! Pl.: “édes fénykép” vagy “gyümölcsöző megállapodás”.

Az egyes érzékszervi csatornák finomabb jellemzői! Pl.: halk hang, színes kép, forró érzés.

Az élmények egyéni megtapasztalásának módja.

Test-Operation-Test-Exit: az NLP technikák gyakorlásánál mindig teszteljük a meglévő állapotot, beavatkozunk, majd újra tesztelünk, és csak akkor lépünk ki a folyamatból, ha az utóbbi tesztelés eredménye kielégítő.

Az emberi érzékelés egyik fajtája, mely a tapintást, a kézzel végzett felfedezést, érzékelést jelenti.

A tartalmi átkeretezés azt jelenti, hogy egy szó vagy helyzet tartalmát, jelentését keretezzük át, míg a kontextus reframingnél áttesszük a szót vagy helyzetet egy másik környezetbe, és így kereteződik át az értelme.

A dolgok jelentése az egyén számára. A tartalom mindenkinek mást jelent, ezért az NLP a tartalommal nem dolgozik, hanem a helyzetekhez fűződő érzések, valamint szimbólumok mentén.

Az NLP szerint mindenkinek más “térképe” van a világról, azt mondjuk erre, hogy a térkép nem maga a táj.

Az egész fiziológia, amiről le tudjuk olvasni a partner pontos érzelmi állapotát.

Azt jelenti, hogy az egyén tudatában van a teste jelzéseinek, és nyitottak az érzékszervi csatornái.

Az időn keresztül.

Olyan terápia, amelyben az Idővonalat eszközként használják.

Az NLP technikákat az ún. Idővonalunkon is el tudjuk végezni fizikailag lépkedve a múltban, jelenben és jövőben. Ezáltal nagyon felerősödnek a technikák hatásai.

Hangunk segítségével kiemelhetünk bizonyos szavakat, amelyek jelentőséggel bírnak mondandónkban, ezt nevezzük a tonal markingnak.

Egy személy beszédhangjának a jellegzetességei, úgymint: hangszín, hanglejtés, hangerő, tempó, szünetek, dinamika, hangsúlyozás.

Valami felé történő elmozdulás, változás.

Folyamat, melynek során az egyén tárolt emlékeiben, mentális reprezentációiban keressük azt a bizonyos forrásélményt, amelyből egy jelenlegi viselkedés, vagy válasz-reakció származik.

Az NLP használja a transz állapotot, mint eszközt, segítségével ellazultabban, mélyebben lehet dolgozni, és a tudattalanból ki lehet hozni azokat a fontos tartalmakat, amelyhez tudatos szinten nem férünk hozzá.

A trauma egy olyan múltbeli tapasztalat, amely negatív érzésként a jelenben akadályozza a boldogulásunkat. Az NLP egyes technikáinak segítségével feldolgozhatjuk a traumáinkat, és pozitív, segítő erővé alakíthatjuk őket.

A tudatalatti a tudatunknak az a szintje, ahol a változások megtörténnek bennünk, itt laknak azok az erőforrásaink is, amelyek kibontakoztatásával egyre boldogabbá, hatékonyabbá válhatunk.

A rapport megteremtésének hatásos módszere, mely során felvesszük a beszélgetőpartner külső vagy belső állapotát. Sokféle szintje lehet, például csak a hangját tükrözzük, vagy a testtartását és a légzését is, egészen addig, hogy az attitűdjeit és meggyőződéseit is átvesszük. Egy összetettebb formája a kereszttükrözés.

Valaki valaminek az ellentétét teszi, mint ami az eredeti szándék lenne, és ezt felerősített formában.

Amikor valamit általánosan vagy egy csoport összes tagjára kijelentünk: “mindenki volt gyerek” vagy “minden politikus hazudik”. Eredet: logika

Az az állapot, amikor valaki kifelé figyel, az érzékszerveire összpontosít. Ld. még: downtime.

Az érzékszervi rendszerek, modalitások összessége: Vizuális, Auditív, Kinesztetikus, Olfaktorikus, Gusztatorikus.

Olyan nyelvi minták, amelyek segítségével fantasztikus gyorsan lehet kezelni a negatív hiedelmeket, pl. “a férfiak mind érzéketlenek”.

Az egyensúlyi érzékeléssel kapcsolatos rendszer.

A vezető modalitás az, ami beindít egy emléket, pl. ha egy kép, akkor a vizuális. Ettől még a preferencia, tehát a kedvenc modalitás lehet az érzés, pl. bizsergető érzés erre a képre gondolni.

Ez a technika segít a bennünk lévő ambivalenciák, belső ellentmondások kezelésére. Ezt a technikát az NLP Practitioner tanfolyamon tanulhatod meg!

Minden, ami a látással kapcsolatos.

Amikor az egyén képeket lát maga előtt és ezekkel dolgozik belül.

A jólformáltság feltétele

Az állapot, lelkiállapot az aktuális érzéseinket jelenti, ez leolvasható a fiziológiánkról, azaz a teljes testbeszédünkről.

Olyan nyelvi fordulat, amely során egy szót egy tartalmilag kapcsolódó szóval helyettesítünk. Például “sok láb lépett már be ezen a küszöbön” vagy “házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom”

Az NLP rövidítése. Az NLP a kiválóság művészete. A Neuro az idegrendszert jelenti, amiben tároljuk élményeinket, a Lingvisztika a nyelvet, amely segítségével kifejezzük a kapcsolódásunkat ezekhez az élményekhez, a Programozás pedig a lehetőség, hogy minden élményünket pozitívvá alakítsuk.

Olyan parancs, amely egy hosszabb mondaton belül helyezkedik el. Kiemelése hangsúlyozással vagy gesztussal történik.

A minden cselekvés vagy meggyőződés mögött meghúzódó pozitív cél.

A tapasztalat megváltoztatása, valamilyen módon eltérővé tétele. A Meta-nyelv segítségével a torzított információkat vissza tudjuk kapcsolni az eredeti tapasztalathoz. Pl. ilyenek a hibás ok-okozati összefüggések: “ordítozik velem, tehát nem szeret.”

Gondolatok olyan cselekvésekhez vezető ismételhető sorozata, amelyek következetesen egy meghatározott eredményt hoznak létre. Pl.: Motivációs Stratégia

Cselekedeteink eredményei, amelyek visszahatnak ránk, és befolyásolják a következő lépésünket. Az NLP egyik fő működési elve ez.

Bármi, aminek a jelen pillanatában tudatában vagyunk.

Egy másik személy magatartásából, készségeiből, meggyőződéseiből vagy értékeiből bizonyos elemek átvétele az összhang elmélyítése céljából.

Egy másik személlyel kialakított megfelelő összhang mellett, cselekvésünk, magatartásunk, tevékenységünk megváltoztatása úgy, hogy a másik személy kövessen minket cselekvésében, magatartásában vagy tevékenységében.

A magunkba vagy másokba vetett bizalmon, és az önmagunk vagy mások iránti érzékenységen alapuló kapcsolat. Az NLP egyik tartópillére.

Saját kiváló állapotaink erőforrásként való modellezése.

Richard Bandler amerikai programozó matematikus és John Grinder amerikai nyelvészprofesszor együtt 3 terapeuta, az amerikai orvos és hipnózisterapeuta Milton Erickson a családterapeuta Virginia Satir és a viselkedésterapeuta Fritz Perls munkáinak elemzéséből a pszichoterápia új területét alapították meg. A terápia nagyrészt ún. éberhipnózis alatt működik, melynek során a beszéd segítségével tudunk hatni az idegrendszerre. Az NLP terápia alapja viszont az, hogy képesek vagyunk magunkon is változtatni, saját belső térképünket azonosítani, formálni.

Olyan tartalmak, amelyek nem az egyéni élet eseményei töltik fel, hanem öröklődve képződnek. Az elme bizonyos módon dolgozza fel az információkat. Az emberiségnekközös tapasztalata van pl: életről, halálról, istenről, anyáról, apáról, születésről, jóról, gonoszról stb. Ezek az ősképek teszik lehetővé, hogy bizonyos élethelyzetekben megoldásokat találjunk. Az ősképek sokszor szimbólumok formájában jelennek meg, de nem minden tudattalan megnyilvánulást kell szimbólumként értelmezni.

Új inger hatására az idegrendszer válaszkészsége.

A tények és az érzelmi állapotok elválasztása.

Pozitív konzekvenciákhoz jutni nem cselekvés által.

Mások viselkedésének megfigyelése hasonló helyzetben és annak utánzása.

Önmagukban szorongásoldó dolgok. Pl: Biztonságos környezet, személyek helyek.

Egy életkori sajátosság rögzülése

Egy korábbi fejlődési fokra való visszaesés.

Egy új inger éri a szervezetet, az aktivációs szint megemelkedik. Azután a szervezet megtanulja, megszokja.

Meta Model: A personal belief framed as a universal truth

NLP Technique: Transferring the submodalities or elements of a particular state or context to another.

Meta Program: Moving toward what we want or away from what we dont want

How we order things to produce a desired result. An important part of a strategy. Messing with the sequencing can change the result. If I always have a cigarette after dinner for instance, I could have it in the middle. If you have a ritual that works, putting the steps out of order can mess it up. If you put your ingredients in the oven before they are mixed, the cake isnt the same.

Valamely esemény kisebb, vagy nagyobb egységekre történő tagolása. Illetve rendszer szemlélet szerint valamit egy dolog részeként, vagy részek összességeként tekinteni!

A disszociált állapot egy következő dimenziója. Harmadik személyként tekintesz arra a személyre, aki a disszociált állapotból tekint rád.

Azon tulajdonságok összessége, amelyeket a személy magára nézve igaznak tart.

Olyan tanulási mód, amellyel nem csak ismereteket szerzünk, hanem az új ismeret összeadódik az addigi ismeretekkel és együtt új ismereteket alkotnak. A tanulás tanulása. Előszőr azt tanuljuk meg, hogy hogyan tudunk valamit könnyen megtanulni, aztán kezdjük el a tartalmi tanulást.

Olyan NLP technika melyben a nemkívánt viselkedést megszüntetjük, felváltjuk kívánt viselkedéssel. Lényege, hogy felfedezzük a viselkedést kiváltó részt! Ld. még: Rész

Olyan NLP Modellezési folyamat, amelyben a modellező a lehető legjobban leutánozza a modellezettet. A beleképzeli a helyébe magát és úgy cselekszik, ahogy mintha Ő maga lenne a modellezett. Nem külső megfigyelője a modellezettnek (Lásd: Explicit modellezés)! Ld. még: New Behavior Generator

NLP technika. Egy cél eléréséhez szükséges átgondolt rendszer, amely a célt elérhetővé és ellenőrizhetővé teszi.

A hátrányos viselkedéseink átformálása, adott helyzettel, személlyel kapcsolatos “negatív” érzelmeink átdolgozása és elengedése, tudatosítása a betegségeink üzeneteinek,a tünetek enyhítése és a teljes gyógyulás. Vagyis boldogabb létezés megélése nemkívánt viselkedés, érzés vagy reakció átalakítása révén.
Külső szemlélő, bevonása, amely pártatlan, kognitív tanácsokat ad a munka folytatásához. Megfigyelő helyzet, amelyből objektívan látjuk a folyamatot.
A Meta-nyelv technika arra való, hogy a partner kommunikációjából minél több információt megtudjunk célirányos kérdések feltevésével.
A Milton-modell segítségével a transz állapot erősíthető, ami a tudattalanhoz való hozzáférést segíti.
Kivételesen pozitív élmény. Rögzítésre épülő NLP technika, melyben egy kivételesen pozitív élményhez teremjük meg a közvetlen hozzáférést. Ld. még: Rögzítés
A teljes testnyelv, maga a fiziológia, amelyből leolvashatjuk a partner érzelmi állapotát.
A tudatalatti a tudatunknak az a szintje, ahol a változások megtörténnek bennünk, itt laknak azok az erőforrásaink is, amelyek kibontakoztatásával egyre boldogabbá, hatékonyabbá válhatunk.